Multimedia Bibel © Copyright Franz Böhmisch

Kommentarreihen zur Bibel

© Copyright Franz Böhmisch

Zu den Kommentaren ist die Signatur an der Katholisch-Theologischen Hochschule Linz angegeben.

Anchor Bible (AncB)
BAT 4.500 A 539
Gen [E. A. Speiser, 1964], Ex, Lev [Jacob Milgrom, 1991], Num 1-20 [Baruch A. Levine, 1993], Dtn [Moshe Weinfeld, 1991] / Jos [R. G. Boling & G. E. Wright, 1982], Ri [R. G. Boling, 1975], Rut [E. F. Campbell, 1975], 1Sam [P. K. McCarter Jr, 1980], 2Sam [P. K. McCarter Jr., 1984], 1Kön, 2Kön [M. Cogan & H. Tadmor, 1988] , 1Chr [J. M. Myers, 1965], 2Chr [J. M. Myers, 1965], Esra & Neh [J. M. Myers, 1965], Tob [Carey A. Moore, 1997], Jdt, Est [C. A. Moore, 1971], 1Makk, 2Makk, /Ijob [M.H. Pope, 1965], Ps 1-50 [M. Dahood, 1966], Ps 51-100 [M. Dahood, 1968], Ps 100-150 [M. Dahood, 1970], Spr & Koh [R. B. Y. Scott, 1965], Koh [Choon-Leong Seow, 1997], Hld [M. H. Pope, 1977], Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob [Paul R. Raabe, 1997], Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
Das Alte Testament Deutsch (ATD)
BAT 4.500 H 466
Gen [G. von Rad, 1949-1953 (198111)], Ex [M. Noth, 1959 (19847)], Lev [M. Noth, 1962 (19865)], Num [M. Noth, 1966 (19824)], Dtn [G. von Rad, 1964 (19834)] / Jos [H.W. Hertzberg 1952 (19866)], Ri [H.W. Hertzberg 1953 (19866)], Rut, 1Sam [H.W. Hertzberg 1956 (19826)], 2Sam [H.W. Hertzberg 1956 (19826)], 1Kön 1-16 [E. Würthwein 1977], 1Kön 17-2Kön25 [E. Würthwein 1984], , 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
Die Heilige Schrift des Alten Testaments (HSAT)
BAT 4.500 A 466
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal
Handbuch zum AT (HAT)
BAT 4.500 H 236
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal
Die Echter Bibel (EB)
BAT 4.500 E 185
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal
Die Neue Echter Bibel (NEB)
BAT 4.500 E 186
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
Biblischer Kommentar zum Alten Testament (BK.AT)
BAT 4.500 B 583
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
Kommentar zum AT (KAT)
BAT 4.500 K 815
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
Zürcher Bibelkommentar (ZB)
BAT 4.500 Z 943
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
Randglossen zur hebräischen Bibel (Ehrlich)
BAT 4.500 R 191

The Interpreters Bible (IB)
BAT 4.500 I 616
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
World Biblical Commentary (WBC)
BAT 4.500 W 927
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
Commentaire de l'Ancien Testament (CAT)
BAT 4.500 C 734
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
La Sacra Bibbia (SacrB)
BAT 4.500 S 123
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
Century Bible Commentary (CB)
BAT 4.500 N 532
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
New Century Bible Commentary (NCB)
BAT 4.500 N 533
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
La Sainte Bible (SB)
BAT 4.500 S 156
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
The Cambridge Bible Commentary (CBC)
BAT 4.500 C 178
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
International Critical Commentary (ICC)
BAT 4.500 I 613
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
Die Botschaft des AT (BAT)
BAT 4.500 B 749
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
Cursus Scripturae Sacrae (CSS)
BAT 4.500 C 977
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
Biblischer Commentar über das AT (BC)
BAT 4.500 A 539
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
Kurzgefaßter Kommentar zu den Hl. Schriften Alten und Neuen Testaments sowie zu den Apokryphen (KK)
BAT 4.500 K 964
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
Exegetisches Handbuch zum AT (EH)
BAT 4.500 E 962
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
Handkommentar zum AT (HK)
BAT 4.500 H 238
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
Die Schriften des AT (SAT)
BAT 4.500 S 379
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
Stuttgarter Kleiner Kommentar (SKK)
BAT 4.500 A 539
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
Neuer Stuttgarter Kommentar zum AT (NSK.AT)
BAT 4.500 A 539
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
De Boeken von het Oude Testament (BOT) [nicht an der KTH Linz]
BAT 4.500 A 539
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
Die Welt der Bibel (WB)
BAT 10.900
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
Dals Alte Testament: eine Lesehilfe (Krinetzki)
BAT 10.900
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
De Boeken von het Oude Testament (BOT) [nicht an der KTH Linz]
BAT 4.500 A 539
Gen, Ex, Lev, Num, Dtn / Jos, Ri, Rut, 1Sam, 2Sam, 1Kön, 2Kön, 1Chr, 2Chr, Esra, Neh, Tob, Jdt, Est, 1Makk, 2Makk, /Ijob, Ps, Spr, Koh, Hld, Weish, Sir, / Jes, Jer, Klgl, Bar, Ez, Dan, Hos, Joel, Am, Ob, Jona, Mi, Nah, Hab, Zef, Hag, Sach, Mal /Mt, Mk, Lk, Joh / Röm, 1Kor, 2Kor, Gal, Eph, Phil, Kol, 1Thess, 2Thess /1Tim, 2Tim, Tit, Phlm, Hebr /Jak, 1Petr, 2Petr, 1Joh, 2Joh, 3Joh, Jud/ Offb
Berit Olam [nicht an der KTH Linz]
---